CONCURSAL

– Estudi de Viabilitat de l’empresa.
– Procediments Concursals. (Concurs Voluntari o Cal fer)
– Gestió com a Administrador Concursal d’empreses.